Virdi Settar Duası

Virdi Settar duası en etkili dilek ve hacet dualarından biridir. Bu kutsi duanın müminlerin her türlü muradının gerçekleşmesine vesile olduğuna sayısız defa şahit olunmuştur. Virdi Settar duası ilk defa kim tarafından yazılmıştır? Virdi Settar duası ilk defa Seyyid Yahya Şirvani adlı büyük din alimi tarafından yazılı olarak kaleme geçirilmiştir. Bu duanın bir diğer ismi ise yazarının isminden ilhamla Virdi Yahya olarak geçmektedir. Tabii ifade etmek gerekir ki Virdi Settar duasında geçen sözlerin büyük bir kısmı Seyyid Yahya Şirvani’den önce de dergahlarda dua olarak yaygın biçimde okumaktaydı. Bu itibarla duanın bizzat Seyyid Yahya Şirvani tarafından yazılmadığını onun tarafından kayıt altına alındığını söylemek daha doğru olacaktır. Virdi Settar duasının muazzam faziletleri Virdi Settar duası pekçok mucizevi özelliği olan etkili bir duadır. Duanın faziletleri konusunda şunlar beyan edilmiştir: Rızık ve bereket duası hükmündedir. Okuyan kişiye büyük nimetler bahşedilir. Zulme ve haksızlığa uğrayan kişi bu duayı okursa zor durumdan kurtulur. Özel hayatla ilgili tüm meselelerde okunabilir. İnşallah bu hususlarda hayırlı neticeler görünmesini sağlar. İşinde sıkıntılar yaşayan kişilerin işlerinin rast gitmesini temin eder. Hasta kişiler ile hasta yakınları tarafından şifa duası hükmünde okunur. Vesvese ve ruhsal sıkıntıların giderilmesinde etkilidir. Kişinin her türlü zararlı alışkanlıklardan yakasını kurtararak daha olumlu bir karakter haline gelmesine vesile olur. Tembellik, utangaçlık ve üşengeçlik gibi müminlere yakışmayan davranışların ortadan kalkmasını sağlar. Görüldüğü üzere Virdi Settar duası hem özel yaşamla hem de maddi hayatla ilgili akla gelebilecek tüm konularda okunabilen bir murat duasıdır. Virdi Settar ifadesinin kelime anlamı ne demektir? Virdi Settar duası iki kelimeden oluşan bir söz grubudur. Vird ifadesi belli vakitlerde okunması tavsiye edilen ve genellikle belli sayılarda okunan dua demektir. Ya Settar esması ise “örten, gizleyen ve hatalarını bağışlayan” anlamına gelir. Virdi Settar ifadesi ise kişiyi her türlü günahtan uzak tutan ve ona çok daha güzel bir yaşam bahş edilmesi sağlayan dua anlamında kullanılır. Virdi Settar duası günde kaç defa okunur? Virdi Settar duası eğer bereket konuları ile ilgili okunacaksa 3 defa, özel mevzularda okunacaksa 7 defa ve diğer meseleler söz konusu ise 12 defa okunur. Dua sözleri belirtilen bu sayılarda bir oturuşta peş peşe niyaz edilir. Tabii burada ifade edilen sayılar sadece dua eden müminlerin huşu içinde dua etmelerini sağlamak için belirtilmiştir. Bu hususta büyük alimler dua sözlerinin bir defa dahi okunmasının inşallah çok büyük gelişmelere vesile olacağını bildirmişlerdir. Ancak şu hususu da belirtmek gerekir ki duanın yüzyıllardır okunduğu haliyle yani yukarıda açıkladığımız sayı adedince okunması daha faydalı kabul edilmektedir. Virdi Settar duasının sözleri Bismillahirrahmanirrahim Allahüme Ya Settâru Ya Settar Ya Azizü Ya Gaffar Ya Celilü Ya Cebbâr Ya mukallibel kulubi ve’l ebsâr Ve ya müdebbira’l Leyli ve’n Nehar Hallisna dk azâbi’l kabri ven nar Ilahi üstür uyûbenâ Vağfir zünûbenâ Ve nevvir kubûrana ve tahhir kulûbena Ve’şrah sudûrana Ve keffir anna seyyiatina Ve teveffena mea’l ebrâr Vahşürna yemek ahyâr Sübhâneke ma abednâke Hakka ibadetike Ya Ma’bud Sübhâneke ma arafnâke Hakka ma’rifetike Ya Ma’rufu Sübhâneke ma zekernâke hakka zikrike Ya Mezkûr Sübhâneke ma şekernâke Hakka şükrike Ya Meşkûr Fadlen minallâhi ve rahmeten Şükran minellâhi ve nı’meten li’llâhi’l hamdü vel minnetü Elhamdülillahi ala’t taati veteriner tevfîkı Ve nestağfir’ullahe’l Azime min külli zenbin amedin ve sehvin ve hatâin ve nisyanin ve noksanin ve taksîrin Allahümme lekel hamdü Hamden yüvafi niameke ve yükâfi mezideke nahmedüke iki cemîı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve neşkuruke alâcemîi niamike mâ alimnâ minha ve ma lem na’lem Ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil halena ila ahsenil hal A’dadtü li küllin hevlin La İlahe illallâhü Ve li külli nı’metin elhamdü Lillah Ve li külli rahâin’i Şükrü lillahi Ve li külli u’cubetin sübhanellah Ve li külli zenbin estağfirullah Ve li külli müsîbetin inna Lillah Ve li külli dikin hasbiyellahü Ve li külli kazâin ve kaderin tevekkeltü alellah Ve li külli tâatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa Billah Ve li külli hemmin ve gammin maşaellahü yağlibellâhe şey’ün len galibün ve hüve ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefâ Semiallâhü li men dea La ğayete lehû fil âhirati ya ula La İlahe illallâhü vahdehu la şerîke leh Lehül mülkü ve lehü’l hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün la yemutü ebeden dâimen sameden bakıyen iki yedihi’l hayr ve hüve ala külli şey’in kadir, ve ileyhil masîr La uhsî senâen aleyke ente KEMA esneyte ala nefsike azze ve celle câruke ve senâüke La İlahe gayruk. Errahmânü âle’l arşi’steva lehu mâ fi’s semavati ve mâ Fi’l ardı ve ma beynehüma ve mâ tahte’s sera techer içinde ve bi’l kavli fe innehû sirra ve ahfa ya’lemüs Allahü la ilahe illa hüve lehül Esmaul Husna fed’uhü Biha Sadekallâhül azim Hüve’llâhüllezi la ilahe illa hüve’r rahmanü’r rahim El Melik, el Kuddusü, Es-Selâmü el Mü’minü, elmüheyminü, el Azîzü el Cebbaru, el Mütekebbiru el Hallaku, el Bari’ü, el-Müsavviru el Ğaffaru, el Kahharu, el Vehhabü el Razzaku, el Fettahu, el Alimu el Kabidu, el Basitu, elHafidu er Rafiu, el Müızzü, el Müzillü es Semî’u, el Basîru el Hakemü, el Adlü, el Latîfü, el Habîru, el Halimü, el Azîmü, el Ğafuru eş Şekuru, el Aliyyü, el Kebiru, el Hafîzu, el Mükîtü, el Hasibü, el Celilü, el Kerimü er Rakîbü, el Mücîbü, el Vasiu, el Hakimu, el Vedûdü, el Mecidu, el Bâısü, Eş Şehidü, el Hakku, el Vekilü, el Kaviyyü, el Metinü, el Veliyyü, el Hamidü, el Muhsî, el Mübdiü, el Müîdü, el Muhyî, el Mümitü, el Hayyü, el Kayyumü, el Vacidü, el Macidü, el Vahıdü, el Ehadü, es Samedü, el Kadiru, el Muktediru, el Mütaddimü, el Mü’ahhıru, el Evvelü, el Ahıru, ez Zahiru, el Batinu, el Vali, el Müteali, el Birrü, et Tevvabü, el Müntekîmü, el Afüvvü, er Raûfü, Malikül mulki zul Celali vel ikrâmi, el Müksitu, el Camiu, el Ğaniyyü, el Muğni, el Maniu, en Nâfiu, en Nuru, Darru ed El Hadi, el Bediu, El Baki, el Varisü er Raşidu Sabur es Ellezi tekaddeset anil eşbâhi zatühû Ve tenezzehet bir müşabehetil emsali sıfatühu ve şehidet bi rububiyyetihi ayatühû Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuâ tühû Vahidün la dk kılletin Ve mevcudün la dk ılletin bil Cudi ma’rufun Ve bil ıhsani mevsufün Ma’rufün bi la ğayetin ve mevsufün bi la nihayetin Evvelü kadimün bi Lâ ibtidain Ve ahırun kerimün mükîmün bi Lâ intihain Ve ğafera zünubel müznibine keramen ve hılmen ve Fadlan lutfen ve Ellezi Lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad Leyse ke mislihi şey’ün ve hüves semi’ul besir Nı’mel Mevla ve nı’men nasir Ğufraneke Rabbenâ ve ileykel Mesir Ve hasbünallahü vahdehü ve nı’mel Vekil Ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azim Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratihi Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih Ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbaran Ve meliken kadiran kahharan Li’z zünubi ğaffaran Ve li’l uyubi settaran Ve neşhedü Enne muhammeden abdühü’l Mustafa ve rasulühül müctebâ ve eminühü’l muktedâ şemsüd duha bedru’d Duca Nurul vera sahıbü kabe kavseyni ev edna rasulüs sekaleyn ve nebiyyül harameyni ve imamül kıbleteyni ve ceddüs sibtayni ve şefî’u erkek darayni fid ve zeynü’l meşrikayn ve’l mağribeyn ve sâhibü’l cum’ati ve’l îdeynirasulen, medeniyyen, mekkiyyen, kuraşiyyen ebtahıyyen, haşimiyyen kerrubiyyen, Ruhan ruhaniyyen, tekıyyen, nekıyyen, nebiyyen, kevkeben, dürriyyen, şemsen müdî’en, kameran, kameriyen Nuran, nuraniyyen, beşiran, neziran, sirâcen müniran, sallallahu teâlâ aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve evladihi ve hulefaihir raşidinel mürşidin el mehdiyyine dk ba’dihi hususan minhüm ale’ş şeyhi’ş şefikı katili’z zındîk Ve Fi’l ğarir REFİK El mülakkabi bil atîk’ıl imâmü alet tahkîk Emiri’l mü’minine Ebi Bekri’nis Sıddık radiyellahü Teâlâ anhü Summe’s selâmü mine’l melikil vehhâbi ila emiri’l evvâb Zeynil ashâb mücaviri’l Mescidi ya da mihrap Ennâtıkı bi’s savab Elmezkuru Fi’l Kitab Emirul mü’minine Ömer’abnil Hattab radıyallahü teâlâ anh Summe’s selâmü mine’l melikil Mennan ila emiril Eman Habîbi’r rahman câmiı’l Kur’an sahıbil hayâi ya da iman eş’şehidi ala’l furkan Emiri’l mü’mininine Osmanibni Affan radıyallahü teâlâ anh Summe’s selâmü Minel melikil veliyyi ila emiri’l vasıyy İbn-i ammi’n nebiyy galiı babi’l Hayberî zevci fatımet’iz Zehra varisi ulûmün nebiyy Emiril mü’minin Aliyyi’r radıyyi’s sehıyyi’l vefiyyi radiyallahü anh Ve kerremallâhü Veche Sümmes selâmü âle’l imameyni’l hümameyni’s seîdeyni’ş şehideyni’l mazlumeyni’l maktuleyni Eş şemseyni’l kamerayni’l bedrayni’l habibeyni’n nesîbeyni bi’l kadâi er râdıyeyni Ve ale’l belâi’s sabirayni emiral mü’minîn Ebi Muhammede’nil Haseni ve Ebi Abdullahi’l Hüseyni Radıyellahü anhüma Ve ala ammeyni’l kerimeyni’ş şücaayni’l müazzameyni’l muhterameyni Hamzete ve’l Abbasi Ve ala cemîıl mühacirine ve’l Ensari ve’t tabiîne’l ahyâri ve’l ebrâri rıdvanüllahi teâlâ aleyhim ve aleyna ecmeîn Ve sellim teslimen ve azzeme ta’zîmen ebeden dâimen Hamden kesîran kesîran ila yevmil haşri vel karar Allahümme zeyyin zavahiranâ bi hidmetike ve bevatinenâ bi ma’rifetike Ve kulubünâ bi mehabbetike ve ervahana bi müâvenetike Ve esraranâ bi müşahedetike Allahümmec’al fî kalbi nuran ve fi sem’i nuran Ve fi besarî Nuran ve bir Yemini Nuran bir şimâlî Nuran ve ve fevkî Nuran ve tähti nuran ve emâmi Nuran ve halfi nuran Vec’alnî nuran bi rahmetike ya erhamer rahımîn Ve’l hamdülillâhi rabbi’l alemin ve’stecib duâena (amin) veşfi merdâna (amin) verham mevtanâ (amin) La ilahe illallâhü Muhammedün rasulüllillâhi hakan ve sıdka Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullâhe estağfirullah estağfirullah min cemâı mâ kerihellah kavlen ve fi’len ve amelen ve Hatıran ve nazıran ve etubü ileyh 33 defa Sübhânellah 33 defa Elhamdulillah 33 defa Allahu Ekber Velhamdü lillâhi Hamden kesira Fe sübhanellahi bükraten ve Esila Ve teâlellahü meliken cebbaran kahharan settaran Sultânen ma’buden kadimen kadira La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Ya vağfir lena zünubena kerimü Va’fü anna Ya rahmanü ya rahîmü (amin)